Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Vážení spoluobčané,

 

volební uskupení „Občané pro Bukovec” je skupina lidí, kterým není a nebylo lhostejné dění v naší obci. Vzniklo z nezávislých kandidátů a členů NSO-Bukovec,o.s. Jsme uskupení, pro které pojem „rozvoj Bukovce” neznamená pouze jednostranné zaměření na cestovní ruch, které naši obec jenom zbytečně zadlužuje. Naopak, už dva roky se snažíme o změnu směru vývoje naší obce a nasměrování investic do daleko potřebnějších oblastí.

 

Na naší kandidátce najdete své sousedy - staro i novousedlíky, starší i mladé, zaměstnance, živnostníky, učitele, bývalé i současné manažery, muže i ženy, občany obou národností.  Máme mezi sebou lidi se zkušenostmi z nejrůznějších oblastí, a jsme proto přesvědčeni, že dokážeme zajistit občanům lepší podmínky pro spokojenější a klidnější život.

 

Většinu z nás by donedávna ani nenapadlo zapojit se do veřejného života vlastní kandidaturou do místního zastupitelstva, ale vývoj v naší obci nám nedovolil jinak než „jít do toho“ a kandidovat. Jsme přesvědčeni, že můžeme udělat pro svou obec to, co od našich zastupitelů dosud marně očekáváme. Jsme připraveni hájit vaše zájmy ve všech oblastech veřejného života.

 

Vážíme si jedinečné společenské atmosféry v Bukovci, která posiluje sounáležitost mezi našimi občany.

 

Vážíme si všech spoluobčanů, kteří pomáhají udržovat tradice, pořádat kulturní, společenské, duchovní a sportovní akce.

 

Vážíme si lidské slušnosti a vzájemné tolerance.

 

Tyto hodnoty jsme připraveni maximálně hájit a rozvíjet.

 

Náš volební program je naším závazkem vůči Vám, občanům, a vychází z naší základní priority:

 

 

                             Obec hlavně pro své občany,

nikoli jen pro vyvolené zájmové skupiny a jednotlivce.

 

1.           Investiční priority a dotace.

 

Naším základním zájmem je podporovat zdravý a potřebný rozvoj obce. Nadále budeme postupně zhodnocovat technický stav obou škol jejich rekonstrukcí a modernizací, budovat chybějící infrastrukturu (opravovat obecní komunikace, stavět chodníky, parkoviště) a vyřešit problém s nedostatkem pitné vody.

 

 

2.           Zlepšíme hospodaření s majetkem obce, zabezpečíme lepší fungování obce. Nechceme zadlužený Bukovec bez rozvoje!

 

Budeme prosazovat, aby vedení obce odpovědně hospodařilo s obecními prostředky a nevytvářelo zbytečné dluhy. Víme, kde hledat úspory v rozpočtu obce ve prospěch oprav, investic a spolufinancování dotací na zvelebení obecního majetku – občanské vybavenosti.

 

 

3.           Zavedeme důsledná a průhledná výběrová řízení na investiční akce.

 

 

U větších akcí zavedeme výběrové řízení, zamezíme jednostrannému zadávání zakázek předem určeným firmám. Pokud to bude možné, budeme oslovovat místní osvědčené firmy a živnostníky. Přínosem bude snížení ceny zakázek a určitě i kvalitně odvedená práce. Už se nikdy nesmí opakovat případ pronájmu areálu Kempaland předem vybranému investorovi.

 

 

4.           Zrušíme smlouvy nevýhodné pro obec.

 

Pronajatý majetek obce musí být pod veřejnou kontrolou. Rozhodně by Technické služby neměly fungovat jako právní subjekt pro zatajování informací s možností pro neprůhledné transfery.

 

 

5. Zlepšíme komunikaci zastupitelstva s občany.

 

Budeme dbát na to, aby bylo na dotazy občanů odpovídáno řádně a v daných termínech. Budeme řádně informovat o všech našich krocích a zdůvodňovat naše rozhodnutí.  Úkoly vzešlé z jednání zastupitelstva a požadavků občanů budou plněny odpovědnými osobami v termínech tak, jak stanoví zastupitelstvo. Využijeme potenciál a zkušenosti stávajících zaměstnanců obce a místních odborníků.

 

O dění v obci budeme v Obecním občasníku informovat jasně a srozumitelně.

 

 

6. Budeme zastupovat všechny občany Bukovce, bez ohledu na to, v které části bydlí.

 

Zájmy občanů Bukovce budou mít vždy přednost před zájmy jiných. Nedopustíme, aby kdokoliv z vás měl pocit, že se na obci rozhoduje bez vyslechnutí jeho názoru, nekompetentně nebo dokonce i tajně. Nezapomeneme ani na oprávněné potřeby obyvatel, kteří bydlí ve vzdálenější části naší obce.

 

7. Cestovní ruch

 

Usilujeme o to, aby naše obec byla přitažlivá pro návštěvníky z blízkého i dalekého okolí. Nechceme však budovat předražené „pouťové“ atrakce, které možná krátkodobě zvýší zájem o naši obec, ale z dlouhodobého hlediska občanům nic nepřinesou. Ba právě naopak budou čerpat již tak omezené prostředky na údržbu.

 

 

Chceme naopak stavět na drsnosti místní přírody a přívětivosti našich občanů, kulturních a duchovních tradicích, aby se k nám návštěvníci rádi vraceli.

 

8. Životní prostředí

 

Největší devizou Bukovce je jeho klidné a hezké prostředí, velkým problémem však zůstává nakládání s odpadními vodami a zvláště v zimních měsících v některých částech nedýchatelnost ovzduší.

 

Nabídnout občanům dotaci 20 tisíc na pořízení soukromé čističky, jejíž cena se pohybuje kolem 100 tisíc, plus vysoké provozní náklady, to rozhodně nepovažujeme za vhodné řešení. Je nutné, dokud je časový prostor, připravit co nejlepší studie, vypočítat náklady, provést osvětu, popřípadě vyhlásit referendum, a pak se pustit do nějakého projektu. Je neuvěřitelné, že obě školy jsou dodnes bez funkčních čističek. Právě na školách a obecních budovách by se mělo v příštím volebním období s pomocí dotací začít.

 

Pomůžeme občanům s vyřízením státní kotlíkové dotace. Od státu je možné získat příspěvek až do výše 60 000 Kč na pořízení tepelného čerpadla, kotle na spalování uhlí, dřeva.  S možným příspěvkem obce (až 30 000 Kč) se tak sníží náklady na minimum a výrazně zlepší celková dýchatelnost v obci.

 

9. Občanská vybavenost a péče o seniory

 

Jsme přesvědčení, že kvalitní péče o seniory je jedním ze základních znaků vyspělé a kulturní společnosti.

 

 Po neuváženém prodeji budovy staré celnice předem domluvenému investorovi padla ideální možnost vybudování domova pro seniory, popřípadě ubytování rodin v tísní.. Bohužel, rozhodlo se jinak…

 

 

Naše sdružení si klade za cíl, aby senioři v naší obci vedli plnohodnotný život v přirozeném sociálním prostředí a byly uspokojovány jejich potřeby. Pro seniory chceme v naší obci realizovat tyto služby a vzdělávací aktivity:

 

 

·                    Rozvoz obědů

·                   Donáška nákupu pro starší a nemohoucí

·                    Kurzy počítačové gramotnosti

·                   Pořádání různých seminářů, besed a poznávacích výletů

 

 

Dlouhodobějším cílem je pak s pomocí výhodných dodací vybudovat domov pro seniory, a tam v určité dny otevřít ordinaci praktického lékaře...

 

 

10. Kultura, sport a spolkový život v obci.

 

Sport, kultura, zájmové skupiny, organizace a spolky (včelaři, myslivci, klub seniorů) rozvíjející místní kulturní tradice a reprezentující naší obec budou mít naši aktivní podporu. Budeme pokračovat v pořádání tradičních akcí (kosení, plackový festival, aj….)

 

V případě získání dotace se pokusíme o vznik multifunkčního hřiště pro relaxaci mládeže i sportovně založených občanů.

 

 

 

Vážení občané, naším cílem, je tedy především rozumné hospodaření s obecními prostředky. Naším velkým úkolem bude předejít skutečnostem, na které již dva roky upozorňujeme:


Nedopustíme, aby se na úkor oprav škol (kdy například sklepní prostory ZŠ byly v havarijním stavu a střešní okap dlouhou dobu držel silou vůle) bezhlavě prosazovaly pochybné projekty typu „Cestujeme po Evropě“.

 

Nedopustíme, aby se obecní majetek (například areál Kempaland v hodnotě 30 milionů) pronajímal jako před dvěma roky bez řádného výběrového řízení.

 

Nedopustíme, aby se později přepisovaly nebo upravovaly smlouvy v jasný neprospěch obce.  Například starostkou v médiích uváděný milionový nájem za areál za sezonu 2012/13 se rázem snížil na polovinu. Za poslední sezonu společnost Laderix zaplatila pouze 50 000 Kč (informace jednatele TS z posledního zasedání).

 

Nedopustíme, aby se záměrně zatajovaly informace. Teprve na posledním zasedání zastupitelstva jednatel Technických služeb  poukázal na skutečnost, že areál nebyl ani jeden rok výdělečný. Dodnes dluží 6,2 milionu Kč z původní půjčené částky 15,3 milionu. Letní provoz (skluzavka, terénní káry, které už dva roky ani nevyjely, trampolína atd.) je ztrátový a pro návštěvníky nezajímavý.

 

Nedopustíme, aby obec investovala své prostředky do projektů na nevykoupených soukromých pozemcích, jak se to provádělo v minulosti. U areálu Kempaland například dodnes nejsou dořešené vlastnické vztahy s pozemky.

 

Nedopustíme, aby se chodník, jako v případě in-line stezky, začal stavět bez existujícího veřejně dostupného projektu a stavbu prováděla v té době už krachující společnost. Je nepřípustné, aby se stavěl už dva roky a tolika společnostmi, kdy vedení obce ani neví, kdo a za co odpovídá (viz špatný projekt). Snad se tato nešťastná stavba jednoho dne dokončí…

 

Nedopustíme, aby obec investovala do pochybných projektů jako je „Cestujeme po Evropě“, který má stát vedle Wellness hotelu. Je až neuvěřitelné, jaké projekty se u nás schvalovaly, co nám a třeba i návštěvníkům přinesou osvětlené „Pohádkové bytosti“ a kolik návštěvníků využije takové atrakce jako „Cestička pro bosé nohy“…

 

Přejeme si, ať už jakékoliv zvolené nové vedení naší obce lidem nemlží a své postupy dokáže vždy zdůvodnit a obhájit. Přejeme si, aby se již neopakovaly podivné transfery vedení obce, kdy přislíbené obecní dotace ve výši 38,7 milionu (za sedačkovou lanovku a salaš-skanzen) měly podivným způsobem přejít na předem určeného investora.  Naši ještě nesplacenou lanovku by tím pádem nikdo nepoužíval. Každý přece musí uznat, že v případě postavení moderní sedačkové lanovky vedle stávající, by se dodnes nesplacená investice naší obce stala šrotem. Jaký skrytý zájem mělo vedení obce (starostka s místostarostou) se dodnes nevysvětlilo…

 

Přejeme si, aby se již nikdy nemuseli někteří řádně zvolení zastupitelé (jako na posledním veřejném zasedání) přiznávat a veřejně tvrdit – byli jsme zmanipulováni…

 

Je zvláštní, že teprve před volbami vedení obce své úsilí nevkládá jen do rozvoje cestovního ruchu, ale snaží se zaměřit i na své občany, kdy je vtahuje do dění a vývoje obce dotazníkem. Z jeho vyhodnocení, jsme se mimo jiné všichni v Obecním občasníku dozvěděli, že už máme název školního hřiště, ovšem na jeho stavbu nám schází maličkost, a to peníze…

 

 

 

Závěrem bychom vás, vážení občané,

 

chtěli vyzvat k aktivní účasti v komunálních volbách. Volte silné a nezávislé kandidáty s jasným názorem a představou. Je potřeba, aby v zastupitelstvu byli lidé, kteří mají vizi, dokážou pružně reagovat na měnící se podmínky, efektivně vyhodnocovat informace a budou se umět rozhodovat v obecním zájmu. Pevně věříme, že oceníte přínos kandidátů v uskupení „Občané pro Bukovec“, které dva roky volá po radikálních změně  špatně fungujícího systému a jasně se zastává naprosté většiny občanů a nikoliv jen úzké zájmové skupiny lidí. Možná některé naše kandidáty z druhého konce vesnice ani pořádně neznáte, ale svými životními zkušenostmi, praxí v managementu a svou odvahou, jsou připravení obci pomoci. Ujistěte se, že v naší obci vámi volení kandidáti skutečně žijí a vidí problémy a starosti každého z vás.

 

 

Věříme, že se do nového vedení dostanou zastupitelé, kteří o prioritách naší obce budou mít jasno od prvního dne mandátu. 

 

 

 

Jsme s pozdravem.

 

           Kandidáti do zastupitelstva obce Bukovec ,  

                    Občané pro Bukovec 

 

1.           Jochymek  Josef                    9. Kreželok Karel

2.           Stonawski Petr Mgr.             10. Jochymek Stanislav

3.           Zogata  Zbigniew                  11. Pilch Kamil      

4.           Lipowská Jitka Mgr.              12. Petrák Lukáš 

5.           Kreželok Jindřich                  13. Kawulok Bronislav

6.           Zogata Ryszard                    14. Zimny Roman

7.           Nieslanik Miroslav                 15. Placzek Stanislav

8.           Lipowski David         

                                                                                                                             V Bukovci, 24.9.2014